Högmoravägen 15 D E F

Högmora

Kontakt:

Anneli Nilsson
anneli@boliving.se | 072 853 42 61

Objekttyp:  Tomt

Upplåtelseform: Friköpt

Tomtarea: 1027 kvm

Tomttyp: Kuperad tomt

Fastighetsbet: Högmora 4:131

Kommun: Huddinge

Skattesats: 32,907 %

Anneli Nilsson
Ansvarig mäklare
Anneli Nilsson

Reg. Fastighetsmäklare

072 853 42 61 | anneli@boliving.se

Läs mer om Anneli...

Fakta
Fastighetsinformation
 
Objekttyp:Tomt
Upplåtelseform:Friköpt
Tomtarea:1027 kvm
Tomttyp:Kuperad tomt
Fastighetsbeteckning:Högmora 4:131
Kommun:Huddinge
Skattesats:32,907 %
 
PLANBESTÄMMELSER
Högmoravägen 1
Gatukostn.ersättn., beslutad
Datum: 2010-05-06

Högmora delområde 1
Detaljplan, beslutad
Datum: 2011-06-20
Genomförande: Början 2012-12-17 slut 2027-12-16
 
ALLMÄNT
Vatten/avlopp:Enskilt vatten året om. Borrad brunn finns på fastigheten. Vatten och avlopp är implementerat ute vid tomtgräns enligt detaljplan.

Högmora är ett mysigt och naturnära område med en nyligen implementerad detaljplan gäller fas etapp 1. Fastigheten ligger inom etapp 1 och är nu förberett för kommunalt vatten och avlopp ute vid tomtgräns. Byggrätten har blivit generösare och gatorna förbättras och breddas. För mer information om etapp 1 klicka på länken. https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/pagaende-planer-projekt-och-arbeten-via-lista/stuvsta-snattringe/hogmora-1---omvandling-av-fritidshusomrade/

BYGGNORMER MED NYA DETALJPLAN:
Total byggnadsarea får max vara 200 kvm varav garage max 40 kvm. Max två våningar med högsta nockhöjd 8,5 m och byggnaddshöjd 6,5 m. Garage högsta bygghöjd 3 m med högsta nockhöjd 4 m. Huvudbyggnad ska placeras minst 10 m från gatan. Garage minst 4 m från grannes tomt och 6,0 m från gatan.

NY HUVUDBYGGNAD PLANERAD: Nuvarande ägare har sökt bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus med souterrängdel och en byggnadsarea om 150kvm, bruttoarea om 327 kvm. Ett startbesked finns. Se bifogade pdf filer med husritning under avsnitt "Dokument" i annonsen!

VATTEN/AVLOPP
Anslutningskostnader för kommunalt vatten och avlopp är ca 80 000 kr utan dagvattenanslutning (lokalt omhändertagande av vatten) och ca 100 000 kr med dagvattenanslutning. För mer information, ring Stockholm Vatten, 08-522 120 00.

ELKOSTNAD: Elanslutning till fastighet tillkommer om ca 30 000kr - 35 000kr.

GATUKOSTNAD: Beslutat belopp för befintliga fastigheter uppgår till ca 190 000 kr. För mer information kontakta Huddinge kommun 08-535 365 70.

AVGIFTER: En fastighetsavgift tas ut om ca 7 687 kr/år. Den ersätter tidigare fastighetsskatt och regleras, enligt upplupen tid, på tillträdesdagen. Lagfart kostnad 1,5% av köpeskillingen för privatperson samt en avgift om f.n. 825 kr. Pantbrev kostnad 2% av pantbrevsbeloppet för nya pantbrev samt en avgift om f.n. 375 kr.

FIBER: Ligger ute i gatan.
Servitut,samfällighet
& gemensamhetsanläggning:
Övrigt:
Området

ALLMÄNT OM OMRÅDET
Högmora är ett expansivt område med ny detaljplan. Detaljplan med kommunalt vatten och avlopp samt vägar avslutas i etapper under 2017-2018. Här blandas nyproduktion och charmig fritidshusbebyggelse omgärdat av större tomter och naturen runt knuten. Expansivt lugnt beläget och naturnära. Med bil eller buss når man både Huddinge, Stuvsta och Farsta centrum inom 5-10 minuter. Kort promenadavstånd till sjöarna Magelungen och Trehörningen samt Orlångens naturreservat med härliga strövområden. Golf vid Ågesta golfklubb där även ridstall och Restaurang finns.

KOMMUNIKATION
Buss kommunikationer till Huddinge, Stuvsta och Farsta Centrum med bussarna 742 och 705 (från Myrängen). Går ute vid Ågestavägen/Högmoravägen vidare till både pendeltåg och T-bana. Pendeltåg går från både Stuvsta och Huddinge centrum samt Farsta Strand. Pendeltåg in till Stockholms city ca 15 min. T-bana går både från Farsta centrum och Farsta strand. Till Stockholm City tar det ca 15-20 minuter med bil.

NÄRSERVICE
Närmaste mataffär är stora Coop som ligger nere vid Stuvsta korset i närheten av Stuvsta Centrum. Stuvsta cenrum med ICA, apotek och resturanger. I Farsta ca 4 km bort ligger Gallerior med all tänkbar service inom mat, restauranger kläder och mode.

ÖVRIGT
Närmaste skola ligger inom promenadavstånd i Myrängen för åk F-3 och flera grundskolor samt gymnasieskolor ligger både i Huddinge samt Stuvsta centrum. Ny förskola och skola enligt nya detaljplanen kommer implementeras framöver i både Högmoraområdet och Mellansjö.

Övrigt

ALLMÄNT
Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör från säljaren och lantmäteriets fastighetsutdrag. Då det är skillnad mellan säljarens information och lantmäteriets fastighetsutdrag gällande BOA (boarea) och BIA (biarea) uppmanas köparen att kontrollmäta dessa vid tveksamhet. Köparen uppmanas att noga undersöka fastigheten innan köp.

ÖPPEN BUDGIVNING
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt vilket innebär att de avgör när de vill sälja och till vem. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. Alla bud publiceras löpande på internet, men undantagsvis kan säljaren komma att välja att inte publicera bud på internet. Bud lämnas direkt till mäklaren. I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

ANSVARSFÖRDELNING VID FASTIGHETSKÖP
Utgångspunkt för ansvarsfördelning. Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten är att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida.

Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.

Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

SÄLJARENS UTFÄSTELSE
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

SÄLJANSVARSFÖRSÄKRING
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

Bilder
Tomt och grannfastighet med hus ligger till vänster
Tomt och grannfastighet med hus ligger till vänster
Vy från gatan granntomt till höger med staket
Vy från gatan granntomt till höger med staket
Tomt
Tomt
Fastighetskarta
Fastighetskarta
Karta
Området

ALLMÄNT OM OMRÅDET
Högmora är ett expansivt område med ny detaljplan. Detaljplan med kommunalt vatten och avlopp samt vägar avslutas i etapper under 2017-2018. Här blandas nyproduktion och charmig fritidshusbebyggelse omgärdat av större tomter och naturen runt knuten. Expansivt lugnt beläget och naturnära. Med bil eller buss når man både Huddinge, Stuvsta och Farsta centrum inom 5-10 minuter. Kort promenadavstånd till sjöarna Magelungen och Trehörningen samt Orlångens naturreservat med härliga strövområden. Golf vid Ågesta golfklubb där även ridstall och Restaurang finns.

KOMMUNIKATION
Buss kommunikationer till Huddinge, Stuvsta och Farsta Centrum med bussarna 742 och 705 (från Myrängen). Går ute vid Ågestavägen/Högmoravägen vidare till både pendeltåg och T-bana. Pendeltåg går från både Stuvsta och Huddinge centrum samt Farsta Strand. Pendeltåg in till Stockholms city ca 15 min. T-bana går både från Farsta centrum och Farsta strand. Till Stockholm City tar det ca 15-20 minuter med bil.

NÄRSERVICE
Närmaste mataffär är stora Coop som ligger nere vid Stuvsta korset i närheten av Stuvsta Centrum. Stuvsta cenrum med ICA, apotek och resturanger. I Farsta ca 4 km bort ligger Gallerior med all tänkbar service inom mat, restauranger kläder och mode.

ÖVRIGT
Närmaste skola ligger inom promenadavstånd i Myrängen för åk F-3 och flera grundskolor samt gymnasieskolor ligger både i Huddinge samt Stuvsta centrum. Ny förskola och skola enligt nya detaljplanen kommer implementeras framöver i både Högmoraområdet och Mellansjö.

Kontakt
Anneli Nilsson
Ansvarig mäklare
Anneli Nilsson

Reg. Fastighetsmäklare

072 853 42 61 | anneli@boliving.se

Läs mer om Anneli...

Fri värdering
Går du i säljtankar eller undrar du vad din bostad är värd? Att värdera sin bostad är ett enkelt första steg i försäljnings-processen och ger en bra bild av vad du kan tjäna på din bostadsaffär. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24h för en kostnadsfri värdering.