Vidjavägen 50

Vidja

Kontakt:

Anneli Nilsson
anneli@boliving.se | 072 853 42 61

Objekttyp:  Fritidshus

Utgångspris: 2 495 000 kr

Antal rum: 2 + kök

Boarea: 33 kvm

Biarea: 10 kvm

Byggår: 1957

Tillträde: Enligt överenskommelse

Driftkostnad: 8 900 kr/år

Anneli Nilsson
Ansvarig mäklare
Anneli Nilsson

Reg. Fastighetsmäklare

072 853 42 61 | anneli@boliving.se

Läs mer om Anneli...

Bostadsfakta
Rumsbeskrivning

Ett fritidshus med huvudbyggnad disponeras enligt följande;

HALL / ENTRÉ / VARDAGSRUM
Ett ljust luftig rum. Garderob finns. Trägolv och träväggar.

KÖK och MATPLATS
Original kök med braskamin. Diskbänk och kyl / frys samt spis med fläkt över modell äldre på vitvaror.

SOVRUM 1
Plats för två sängar, garderob finns.

GÄSTSTUGA
Sommarhus idag inrett med dusch, wc samt tvätt och torktumlare.

Bostadsinformation
 
BYGGNAD
ByggnadstypFritidshus sommarstandard / Tomt
Byggnadsår1957
UppvärmningDirekt-el och braskamin
Energideklaration
Krävs ej för denna byggnadstyp
Byggnadssätt
Fasad: Trä
Fönster: 2-glas
ÖvrigtÄgaren förvärvade fastigheten 2007. Fastigheten har bebotts under sommartid ca 4 månader per år.

FIBER: Fiber är draget till tomtgräns i samband med kommunalt vatten och avlopp och nya förbättrade vägar som implementerats enligt detaljplan.

KABEL TV och BREDBAND: Nuvarande ägare använder Boxer.

AVGIFTER: En fastighetsavgift tas ut om ca 7 687 kr/år. Den ersätter tidigare fastighetsskatt och regleras, enligt upplupen tid, på tillträdesdagen.
Lagfart kostnad 1,5% av köpeskillingen för privatperson samt en avgift om f.n. 825 kr. Pantbrev kostnad 2% av pantbrevsbeloppet för nya pantbrev samt en avgift om f.n. 375 kr.

YTOR: Huvudbyggnad uppskattas av nuvarande ägare till boyta ca 35kvm och gäststugan som idag inretts med WC, duschhörna samt tvättrum uppskattas till biyta ca 10kvm av nuvarande ägare. Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör från säljare och lantmäteriets fastighetsutdrag Då det är skillnad mellan säljares information och lantmäteriets fastighetsutdrag gällande boarea och biarea uppmanas köparen att kontrollmäta dessa vid tveksamhet.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP: Ligger ute i gatan vid tomtgräns och går att koppla in till en kostnad runt ca 80' - 100'. Faktureras när anslutning till fastigheten begärs.

ENSKILT AVLOPP OCH AVLOPP: Idag finns en borrad brunn och sommarvatten. Septitank om 3 kubik.

BYGGREGLER: Huvudbyggnad får byggas i två våningar och ha en största byggnadsarea (BYA) som är 100 m2. Om huvudbyggnaden istället byggs i en våning får den ha en högsta BYA om 150 m2. För komplementbyggnader är den största sammanlagda byggnadsarean 40 m2 och dessa får byggas i högst en våning.
Om det finns ett befintligt fritidshus på fastigheten får den istället räknas som komplementbyggnad om den överensstämmer med de gamla byggnadsplanernas bestämmelser, det vill säga har en byggnadsarea på högst 55 m2. Högsta sammanlagda tillåtna byggnadsarea på fastigheten är 200 m2.
En generationsbostad får finnas inom huvudbyggnaden och ha en bruttoarea (BTA) på högst 55 m2. Alternativt får befintligt fritidshus med en största byggnadsarea på 55 m2 BTA räknas som denna generationsbostad.

Huvudbyggnader ska placeras minst 6 meter från gata och 4 meter från annan fastighetsgräns. Även komplementbyggnader ska placeras 6 meter från gatan men får placeras 1 meter från annan fastighetsgräns. Högsta byggnadshöjden på huvudbyggnaden är 6,5 meter och nockhöjden är 8,5 meter. För komplementbyggnaden är högsta byggnadshöjden 3,0 meter och högsta nockhöjd 4,0 meter.

GATUKOSTNAD: Tillkommer enligt detaljplan. Kostnad för befintliga fastigheter är tidigare beräknad om ca 209 000kronor. Fakturering av gatukostnaden kommer att ske när gatorna som ska byggas ut i Etapp 2 är slutbesiktigade som beräknas ske till ca 2025

För mer information om gatukostnaden gå in på Huddinge kommun:
https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/din-bostad-och-tomt/gatukostnader/

Kommun informerar enligt följande:
Du kan ...
" betala direkt, när fakturan kommer har du 60 dagar på dig att betala
" ansöka om anstånd med gatukostnaden
" ansöka om en kommunal avbetalningsplan.
Anstånd skjuter betalningen på framtiden i max 15 år.

Anstånd kan sökas av alla befintliga fastighetsägare som bor kvar och inte förändrar sin fastighet. Då slipper de betala gatukostnaden och skjuter den på framtiden i max 15 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Om du som fastighetsägare ansöker om anstånd så ska beloppet räknas upp med Konsumentprisindex (KPI) fram till dess att du betalar. Vid anstånd ska fastighetsägare ställa pantbrev inom fastighetens taxeringsvärde som säkerhet till kommunen. Pantbrevet ska inkludera den KPI-uppräkning av beloppet som ska göras.

Anståndet upphör och gatukostnaderna ska omedelbart betalas
" om du får bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad av huvudbyggnad
" om fastigheten får en ny ägare
" om avstyckning sker.

Vidjas egen vägförening http://www.wordpress.vidja.nu
Fastighetsbet.Vidja 1:305
Området

ALLMÄNT OM OMRÅDET
Härliga natursköna Vidja är som att bo på landet men ändå med närhet till storstan! Vidja är ett område med stora grönområden och sjön Orlången med badplats och ordnat kräftfiske. Nära till Farsta centrum och Gallerian med ett enormt utbud av service, restauranger, mysiga cafeér och butiker. Vidja är ett område under expansion där kommunen arbetat fram en ny detaljplan. Ny bygglovsrätt ligger om 150 kvm och totalt inkl sidobyggnader 200 kvm. Kommunen utför fastighetsbildningsåtgärder enligt den nya detaljplanen. Avsikten är att förbättra infrastruktur och miljön. Kommunen drar in kommunala vägar samt kommunalt vatten och avlopp även fiber. Det går att stycka tomter ned till 1000/1500 kvm.

KOMMUNIKATION
Trots att det är "på landet" är det ändå nära till både Farsta Centrum och Huddinge Centrum för vidare färd mot Stockholm och Södertälje. Till Vidja kommer man med bil eller buss. Buss 833 går mellan Vidja och Farsta strand. Från Vidja går även en separat skolbuss för barnen. Buss 742 går från Farsta centrum T-bana och till Huddinge centrum samt Farsta strand T-bana och P-tåg. Med bil är man i Farsta på ca 8 min och in till City på ca 25 min.

ÖVRIGT
Det är inte långt ifrån Ågesta friluftsområde med bad, fiske, paddling, vindsurfing, promenadstråk, motionsspår mm. I Orlången finns det bl.a. gädda, gös, abborre samt kräftor. På vintern åker man både skidor och skridskor på sjön. I området finns också en ridskola samt Ågesta golfbana med Ågesta fina restaurang. Vidja består av ca 550 fastigheter varav ca 500 är bebyggda. Hög procent permanentboende.

Övrigt

ALLMÄNT
Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör från säljaren och lantmäteriets fastighetsutdrag. Då det är skillnad mellan säljarens information och lantmäteriets fastighetsutdrag gällande BOA (boarea) och BIA (biarea) uppmanas köparen att kontrollmäta dessa vid tveksamhet. Köparen uppmanas att noga undersöka fastigheten innan köp.

ÖPPEN BUDGIVNING
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt vilket innebär att de avgör när de vill sälja och till vem. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. Alla bud publiceras löpande på internet, men undantagsvis kan säljaren komma att välja att inte publicera bud på internet. Bud lämnas direkt till mäklaren. I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

ANSVARSFÖRDELNING VID FASTIGHETSKÖP
Utgångspunkt för ansvarsfördelning. Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten är att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida.

Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.

Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

SÄLJARENS UTFÄSTELSE
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

SÄLJANSVARSFÖRSÄKRING
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

ADMINISTRATIONSERSÄTTNING
För annons som publiceras fr o m den 1 juli 2013 utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Bilder
Fritidshuset samt gäststuga med tvätt och duschrum
Fritidshuset samt gäststuga med tvätt och duschrum
Charmig Braskamin i kök
Charmig Braskamin i kök
Stileben
Stileben
Tomt ner mot vägen
Tomt ner mot vägen
Huvudbyggnad
Huvudbyggnad
Välkommen till -  BoLiving Fastighetsförmedling
Välkommen till - BoLiving Fastighetsförmedling
Tomt
Tomt
Dusch, tvättstuga samt wc -rum
Dusch, tvättstuga samt wc -rum
Sovrum
Sovrum
Fastighet vy mot Vidjavägen
Fastighet vy mot Vidjavägen
Vy mot gäststuga
Vy mot gäststuga
Fastighetskarta
Fastighetskarta
Topografi översikt
Topografi översikt
Ågesta ridstall
Ågesta ridstall
Ågesta golf
Ågesta golf
Ågesta golf restaurang
Ågesta golf restaurang
Farsta T-bana
Farsta T-bana
Farsta Centrum Torghandel
Farsta Centrum Torghandel
Huddinge Centrum
Huddinge Centrum
Karta
Området

ALLMÄNT OM OMRÅDET
Härliga natursköna Vidja är som att bo på landet men ändå med närhet till storstan! Vidja är ett område med stora grönområden och sjön Orlången med badplats och ordnat kräftfiske. Nära till Farsta centrum och Gallerian med ett enormt utbud av service, restauranger, mysiga cafeér och butiker. Vidja är ett område under expansion där kommunen arbetat fram en ny detaljplan. Ny bygglovsrätt ligger om 150 kvm och totalt inkl sidobyggnader 200 kvm. Kommunen utför fastighetsbildningsåtgärder enligt den nya detaljplanen. Avsikten är att förbättra infrastruktur och miljön. Kommunen drar in kommunala vägar samt kommunalt vatten och avlopp även fiber. Det går att stycka tomter ned till 1000/1500 kvm.

KOMMUNIKATION
Trots att det är "på landet" är det ändå nära till både Farsta Centrum och Huddinge Centrum för vidare färd mot Stockholm och Södertälje. Till Vidja kommer man med bil eller buss. Buss 833 går mellan Vidja och Farsta strand. Från Vidja går även en separat skolbuss för barnen. Buss 742 går från Farsta centrum T-bana och till Huddinge centrum samt Farsta strand T-bana och P-tåg. Med bil är man i Farsta på ca 8 min och in till City på ca 25 min.

ÖVRIGT
Det är inte långt ifrån Ågesta friluftsområde med bad, fiske, paddling, vindsurfing, promenadstråk, motionsspår mm. I Orlången finns det bl.a. gädda, gös, abborre samt kräftor. På vintern åker man både skidor och skridskor på sjön. I området finns också en ridskola samt Ågesta golfbana med Ågesta fina restaurang. Vidja består av ca 550 fastigheter varav ca 500 är bebyggda. Hög procent permanentboende.

Kontakt
Anneli Nilsson
Ansvarig mäklare
Anneli Nilsson

Reg. Fastighetsmäklare

072 853 42 61 | anneli@boliving.se

Läs mer om Anneli...

Fri värdering
Går du i säljtankar eller undrar du vad din bostad är värd? Att värdera sin bostad är ett enkelt första steg i försäljnings-processen och ger en bra bild av vad du kan tjäna på din bostadsaffär. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24h för en kostnadsfri värdering.