Kärrsjövägen 17, tomt

Gladö Kvarn, Huddinge

Kontakt:

Anneli Nilsson
anneli@boliving.se | 072 853 42 61

Objekttyp:  Tomt

Pris: 1 395 000 kr, Utgångspris

Upplåtelseform: Friköpt

Tomtarea: 1083 kvm

Tomttyp: Kuperad tomt

Fastighetsbet: Gladö Kvarn 1:407

Kommun: Huddinge

Skattesats:  %

Intresseanmälan: E-posta: anneli@boliving.se
Anneli Nilsson
Ansvarig mäklare
Anneli Nilsson

Reg. Fastighetsmäklare

072 853 42 61 | anneli@boliving.se

Läs mer om Anneli...

Fakta
Rumsbeskrivning

Drömmer du om ett fräscht nybygge, 15 års skattefrihet och att bo renoveringsfritt nära naturen? Nu har du chansen att själv bestämma hur huset skall se ut. Här bestämmer du fritt vilket hus du bygger. Här kan ni skapa ert eget drömboende och njuta. Huddinge kommun genomför för närvarande indragning av kommunalt VA och bygger nya vägar i Gladö Kvarn.

KOSTNADSFÖRSLAG TOMT INKLUSIVE HUS OCH SEPTITANKLÖSNING (Se nedan gällande nuvarande ägares exempel på husförslag och tillfällig avloppslösning);

Prisexempel nedan gällande anläggning av förslagshus samt temporär avloppslösning till huset. Avseende vatten inrättas ett servitut mot huset på befintlig brunn (150 m djupborrad brunn).
därtill ska en biluppfart anläggas (som man sedan själv får lägga marksten på). Överlag baseras kostnaden på att man gör det mesta själv tex anlägger gräsmatta mm. Nedan följer exempel på budget.

Hus inklusive grund och entreprenad enligt offert 1 779 000
Tilläggsarbete tomt enligt offert (avlopp + höja marken, uppfart, samt stenkista) 114 125
Totalpris hus & avloppsentreprenad 1 893 125
Totalpris hus 1 779 000

Tillkommande kostnader
Elanslutning 50 000 (ej offert kontrolleras med vattenfall)
V/A 250 000
Vägavgift 400 000
Totalt tillkommande kostnader 700 000

Totalt för hela huset 2 479 000
Tomtpris 1 395 000
Hus med Tomt (V/A & väg betalt) 3 874 000

Fastighetsinformation
 
Objekttyp:Tomt
Upplåtelseform:Friköpt
Tomtarea:1083 kvm
Tomttyp:Kuperad tomt
Fastighetsbeteckning:Gladö Kvarn 1:407
Kommun:Huddinge
Skattesats: %
 
PLANBESTÄMMELSER
Gladö kvarn
Avgränsat område för fördelning av gatukostnad, beslutad
Datum: 2011-10-13

Gladö kvarn
Detaljplan, beslutad
Datum: 2011-12-05
Genomförande: Början 2015-10-31 slut 2030-10-30
 
ALLMÄNT
Vatten/avlopp:
Servitut,samfällighet
& gemensamhetsanläggning:
Övrigt:
Området

ALLMÄNT OM OMRÅDET
Ute i Gladö Kvarn är ny detaljplan är under implementation med nya kommunala vägar samt avlopp och vatten inkl fiber. Gladö Kvarn bestod ursprungligen av av fritidshusbebyggelse huvudsakligen från mitten av 50-talet och framåt. Områdets karaktär ändras därmed fritidsområde till villabebyggelse med större byggrätter om 150kvm. Här bor du nära naturen men också stan! I närområdet finns flertalet naturskyddsområden med vandringsleder, fina bär- och svamp marker samt Kvarnsjön som erbjuder både bad, organiserat kräftfiske samt fiskemöjligheter. Det finns en kommunal badplats, Nybroviksbadet med strand, bryggor och fotbollsplan Gladö Kvarn har ett antal aktiva föreningar som ordnar med olika aktiviteter under året, till exempel simskola för barnen, marknad, boulekväll och kräftfiske i sjön. Närhet till Flemingsbergsskogens- och Orlångens naturreservat. Här finns många fina promenadstråk, svamp- och bärställen. I området finns också Gladö Ridsällskap, skjutbana, tennisbanor och dansbana. Sundby gård med sin härliga utemiljö har både badstrand, festvåningar, konferenslokaler och café. I området finns även stall med ridskola.

KOMMUNIKATION
Gladö Kvarns busslinje 709 och går mellan Huddinge centrum (ca 15-20 min) och därifrån förbindelse vidare med pendeltåg in mot både Stockholms city (17 min) samt Södertälje (25 min. Ute på Lännavägen går även buss 865 mellan Handen centrum pendeltåg och Kungens Kurva över Huddinge Centrum. Stuvsta Centrum är ett annat lite mindre närcentrum. Pendeltåget går från både Stuvsta och Huddinge Centrum. Med bil till Huddinge Centrum tar det 10 min.

NÄRSERVICE
Huddinge centrum är närmaste affärscentrum och har flertalet matbutiker, klädbutiker och det mesta inom service samt diverse småbutiker med special sortiment. Med sin småstadskaraktär hittar du alltså det mesta bland diverse butiker. Här ges människorna företräde framför bilarna och du finner att arkitekternas förebild har varit gamla stadskärnor, med snirkliga gator och öppna ytor. Här kan du botanisera i mindre specialbutiker såväl som de större klädkedjorna och matbutikerna. Handelsplats Handen samt Handen centrum nås inom 15 minuter med bil längs med Lännavägen.

ÖVRIGT
Barnomsorg och skolor: Se mer på https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/

Övrigt

ALLMÄNT
Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör från säljaren och lantmäteriets fastighetsutdrag. Då det är skillnad mellan säljarens information och lantmäteriets fastighetsutdrag gällande BOA (boarea) och BIA (biarea) uppmanas köparen att kontrollmäta dessa vid tveksamhet. Köparen uppmanas att noga undersöka fastigheten innan köp.

ÖPPEN BUDGIVNING
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt vilket innebär att de avgör när de vill sälja och till vem. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. Alla bud publiceras löpande på internet, men undantagsvis kan säljaren komma att välja att inte publicera bud på internet. Bud lämnas direkt till mäklaren. I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

ANSVARSFÖRDELNING VID FASTIGHETSKÖP
Utgångspunkt för ansvarsfördelning. Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten är att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida.

Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.

Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

SÄLJARENS UTFÄSTELSE
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

SÄLJANSVARSFÖRSÄKRING
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

ADMINISTRATIONSERSÄTTNING
För annons som publiceras fr o m den 1 juli 2013 utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Bilder
Fastighetskarta 1:407
Fastighetskarta 1:407
Lättbyggd tomt
Lättbyggd tomt
Vy mot grannfastighet / stamfastighet
Vy mot grannfastighet / stamfastighet
Härliga Kvarnsjön med badplatser
Härliga Kvarnsjön med badplatser
Karta
Området

ALLMÄNT OM OMRÅDET
Ute i Gladö Kvarn är ny detaljplan är under implementation med nya kommunala vägar samt avlopp och vatten inkl fiber. Gladö Kvarn bestod ursprungligen av av fritidshusbebyggelse huvudsakligen från mitten av 50-talet och framåt. Områdets karaktär ändras därmed fritidsområde till villabebyggelse med större byggrätter om 150kvm. Här bor du nära naturen men också stan! I närområdet finns flertalet naturskyddsområden med vandringsleder, fina bär- och svamp marker samt Kvarnsjön som erbjuder både bad, organiserat kräftfiske samt fiskemöjligheter. Det finns en kommunal badplats, Nybroviksbadet med strand, bryggor och fotbollsplan Gladö Kvarn har ett antal aktiva föreningar som ordnar med olika aktiviteter under året, till exempel simskola för barnen, marknad, boulekväll och kräftfiske i sjön. Närhet till Flemingsbergsskogens- och Orlångens naturreservat. Här finns många fina promenadstråk, svamp- och bärställen. I området finns också Gladö Ridsällskap, skjutbana, tennisbanor och dansbana. Sundby gård med sin härliga utemiljö har både badstrand, festvåningar, konferenslokaler och café. I området finns även stall med ridskola.

KOMMUNIKATION
Gladö Kvarns busslinje 709 och går mellan Huddinge centrum (ca 15-20 min) och därifrån förbindelse vidare med pendeltåg in mot både Stockholms city (17 min) samt Södertälje (25 min. Ute på Lännavägen går även buss 865 mellan Handen centrum pendeltåg och Kungens Kurva över Huddinge Centrum. Stuvsta Centrum är ett annat lite mindre närcentrum. Pendeltåget går från både Stuvsta och Huddinge Centrum. Med bil till Huddinge Centrum tar det 10 min.

NÄRSERVICE
Huddinge centrum är närmaste affärscentrum och har flertalet matbutiker, klädbutiker och det mesta inom service samt diverse småbutiker med special sortiment. Med sin småstadskaraktär hittar du alltså det mesta bland diverse butiker. Här ges människorna företräde framför bilarna och du finner att arkitekternas förebild har varit gamla stadskärnor, med snirkliga gator och öppna ytor. Här kan du botanisera i mindre specialbutiker såväl som de större klädkedjorna och matbutikerna. Handelsplats Handen samt Handen centrum nås inom 15 minuter med bil längs med Lännavägen.

ÖVRIGT
Barnomsorg och skolor: Se mer på https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/

Kontakt
Anneli Nilsson
Ansvarig mäklare
Anneli Nilsson

Reg. Fastighetsmäklare

072 853 42 61 | anneli@boliving.se

Läs mer om Anneli...

Fri värdering
Går du i säljtankar eller undrar du vad din bostad är värd? Att värdera sin bostad är ett enkelt första steg i försäljnings-processen och ger en bra bild av vad du kan tjäna på din bostadsaffär. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24h för en kostnadsfri värdering.